Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 30. november 1926, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kibæk Vandværk A.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Herning Kommune.

Tilbage til top ↑

§ 2 – Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand.

Selskabet skal desuden varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Tilbage til top ↑

§ 3 – Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Tilbage til top ↑

§ 4 – Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Herning Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Tilbage til top ↑

§ 5 – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald: medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den ny ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Tilbage til top ↑

§ 6 – Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til et andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Tilbage til top ↑

§ 7 – Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner, som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil kunne få leveret vand mod en afgift, der er fastsat af bestyrelsen. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Tilbage til top ↑

§ 8 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i Kibæk hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokal avis – eller ved særskilt meddelelse til hvert medlem – med angivelse af dagsorden.

Forslag til dagsordenen skal – for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling – være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år forelægges til orientering.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af mindst to medlemmer af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I så fald skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring. Dagsordenen udsendes sammen med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger føres til protokols, der underskrives af dirigenten.

Tilbage til top ↑

§ 9 – Stemmeret og afstemninger

Ethvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog ud over egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan forlange hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling eller på næste ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Tilbage til top ↑

§ 10 – Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af fem medlemmer, valgt blandt medlemmerne for to år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis to og tre medlemmer.

Herudover vælges hvert år to suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter deres eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed forelægges generalforsamlingen, når bestyrelsen finder det fornødent.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tilbage til top ↑

§ 11 – Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Tilbage til top ↑

§ 12 – Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jf. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt af en af bestyrelsen antaget registreret eller statsautoriseret revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og af bestyrelsen.

Tilbage til top ↑

§ 13 – Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, fx ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

Tilbage til top ↑

§ 14 – Ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget endeligt på generalforsamlingen den 18. november 2009 og træder ikraft straks.
Samtidigt ophører de vedtægter, der blev vedtaget den 23. november 2005.

I bestyrelsen

Torben Jensen
Bjarne Barslund
Jens Pedersen
Preben Staal Nielsen
Kaj Thomsen

Dirigent Jens Allan Busch

Tilbage til top ↑